štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Pruga Beograd - Bar

OPŠTI PODACI O PRUZI

Pruga Beograd-Bar je jednokolosečna pruga za mešovit saobraćaj. Rađena je u periodu 1952. - 1976. u etapama i tako puštana u eksploataciju.

Dužina pruge iznosi 454.8 km od čega je na teritoriji Srbije 287.4 km, a na teritoriji Crne Gore 167.1 km. Minimalni radijus krivine je 300 m, projektovana brzina je 80-120 km/h, a osovinsko opterećenje je 22.5 tona. Maksimalni nagib na pruzi je 25 promila (na deonici Podgorica-Kolašin). Najviša tačka na pruzi je Kolašin (1.030m nadmorske visine), a najniža je Bar (12m n.v.).

slika

Na pruzi su 254 tunela ukupne dužine od 144.4 km, tj. u tunelima je 24% pruge. Najduži su tuneli "Sozina" 6176 metara i "Zlatibor" 6169 metara. Na pruzi Beograd - Bar su projektovana 234 mosta od betona ili čelika u ukupnoj dužini od 14.600m. Zbog raznolikosti u reljefu i vrsti prepreka, primenjena su različita statička rešenja od betona i čelika ili u njihovoj kombinaciji. Zbog vrlo zahtevnih terenskih uslova, mnogi od mostova na pruzi Beograd - Bar predstavljaju vrhunska projektantska i građevinska ostvarenja. Najbolji primer za ovu tvrdnju jeste most "Mala Rijeka", železnički most sa najvišim stubovima u Evropi. Most "Mala Rijeka" je dužine 498 m, sa visinom u odnosu na nivo reke od 200 m. Na pruzi su i 73 stanice sa kolosecima u ukupnoj dužini od 158 km. Pruga je opremljena signalizacijom, zaštitnim i telekomunikacionim sistemom. Pruga je u potpunosti elektrificirana monofaznim sistemom 25 kV i 50 Hz.

ZNAČAJ PRUGE

Pruga Beograd-Bar, po Evropskom sporazumu o najvažnijim međunarodnim prugama (AGC), pripada međunarodnoj železničkoj mreži "E" pruga. U AGC Sporazumu, pruzi Beograd-Bar je dodeljen međunarodni broj E-79. 

Ona povezuje najvažnije svetske morske puteve (Amerika, Mediteran, Bliski Istok, Srednji Istok i Daleki Istok) sa glavnim evropskim prugama. Na evropskoj mreži, pruga Beograd-Bar, povezuje Sredozemni basen sa prugama:

- E-70, Pariz-Milano-Zagreb-Beograd-Sofija-Istambul-Ankara;

- E-85, Budimpešta-Subotica-Beograd-Niš (Kraljevo)-Skoplje-Solun-Atina;

- E-66, Beograd-Vršac-Temišvar, koja se preko pruge E-56, Budimpešta-Temišvar-Bukurešt povezuje sa glavnim prugama: E-50, Pariz-Cirih-Beč-Budimpešta-Kiev-Moskva i E-95, Moskva-Bukurešt-Sofija.

Pruga Beograd-Bar predstavlja najkraću železničku vezu južnog dela Jadranskog mora i Sredozemnog mora sa evropskim koridorom H i sa lukama na reci Dunav (koridor VII). Panevropski koridori X i VII se dodiruju u Beogradu.

Pruga predstavlja jedinu vezu železnica Albanije sa Evropom.

U državnoj mreži uz pruge na koridoru H predstavlja okosnicu železničkog sistema.
povratak