Regulacija reka

Glavni projekat uređenja i regulacije Trnovačke reke kroz selo Veliki Trnovac

Trnovačka reka na deonici kroz selo Veliki Trnovac regulisana je nizvodno i u zoni novoizgrađenog drumskog mosta. Ukupna dužina regulacije iznosi 1205m i predstavlja nastavak ...

detaljnije

Glavni projekat autoputa E-80, deonica Sukovo – Dimitrovgrad Regulacija vodotokova

U sklopu glavnog projekta autoputa E-80 urađene su regulacije vodotokova koji su u koliziji sa trasom autoputa. Trasa autoputa se na dva mesta ukršta sa rekom Nišavom i na ...

detaljnije

Glavni projekat rekonstrukcije pruge Niš – Dimitrovgrad Regulacije vodotokova

Železnička pruga se ukršta sa rekom Vranašnicom, desnom pritokom reke Nišave, na oko 300m uzvodno od ušća. Reka Vranašnica u široj zoni železničkog mosta na pruzi nije regulisana ...

detaljnije

Glavni projekat obilaznice oko Novog Pazara Regulacije vodotokova

Trasa planirane saobraćajnice ukršta se sa trasom reke Raške neposredo uzvodno od uliva LJudske reke i Rajčinovačkog potoka u reku Raškku. Ukupna dužina regulisanog toka ...

detaljnije

Glavni projekat autoputa E-763, Beograd – Južni Jadran, Deonica: Ub – Lajkovac Regulacije vodotokova

U sklopu izrade Glavnog projekta regulacije vodotokova koji su u koliziji sa projektovanom trasom : Bezimenog potoka, potoka Reka, potoka Kremenac, reke Kladnice, Rukladske ...

detaljnije

Idejni projekat regulacije potoka Jelezovac sa retenzijom i potoka Lipice

Potok Jelezovac je leva pritoka Kaljavog potoka i pripada slivu Topčiderske reke. Najveća desna pritoka potoka Jelezovac je potok Lipice. Oba potoka su bujičkog karaktera. Urbanizacija ...

detaljnije