Kanalisanje atmosferskih i otpadnih voda

Glavni projekat rekonstrukcije ulice Savske

U sklopu rekonstrukcije Savske ulice izvršena je i rekonstrukcija kanalizacione mreže. Projektom je predviđena izgradnja kolektora Ø1600mm od poliestera, od ul. Drinske do ...

detaljnije

Idejni projekat mreže fekalne kanalizacije za selo Levosoje - Opština Bujanovac

Naselje Levosoje je naselje seoskog (zbijenog) tipa. Ukupan broj stanovnika se kreće oko 900, sa tendencijom porasta stanovništva na 1200 za period od 25 godina. Projektom ...

detaljnije

Glavni projekat kanalizacije sanitarnih otpadnih voda za Divčibare

Postojeća mreža sanitarnih otpadnih voda Divčibara urađena je u dužini od 2200m od azbestcementnog materijala. Trasa delimično prolazi kroz zabarena tresetišta, što za posledicu ...

detaljnije