Pošalji prijatelju

Geotehnička istraživanja i ispitivanja

 • inženjerskogeološko rekognosciranje i kartiranje terena,

 • istražno bušenje strukturnih, geomehaničkih i hidrogeoloških bušotina sa detaljnim inženjersko-geološkim kartiranjem jezgra istražnih bušotina,

 • iskop istražnih raskopa, jama i okana sa detaljnim inženjersko-geološkim kartiranjem istih,

 • ugradnja pijezometarskih konstrukcija u istražne bušotine, sa osmatranjem i praćenjem nivoa podzemnih vode,

 • ugradnja inklinometarskih konstrukcija u istražne bušotine, sa osmatranjem i praćenjem koluvijalnih kretanja u tlu,

 • opiti penetracionog sondiranja, SPT opiti (standardna penetracija) i CPT opiti (statička penetracija),

 • probno crpljenje i ispitivanje vodopropustljivosti tla (VDP opit),

 • ispitivanje i kontrola zbijenosti tla i

 • uzimanje uzoraka ("kernovanje") za ispitivanje kvaliteta betona, asfalta i sličnih homogenih materijala.

Za laboratorijska geomehanička ispitivanja angažujemo dve akreditovane laboratorije sa kojim imamo Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji.

Tehnička opremljenost

 1. Bušaće garniture:

  • garnitura Multidrill ML "Fraste"(samohodna na gusenicama)
  • garnitura DB-505 Boart Longyear (samohodna na gusenicama)
  • garnitura BG-1 (na kamionu FAP),
  • 2 (dve) garniture GDR-150 (na sankama) i
  • 1 (jedna) sondažna bušaća garnitura sa kompletnim priborom
 2. Pribor za izvođenje opita standardne penetracije (SPT-opit) prema standardu (USA Bureay of Reklamation E-21).

 3. Pribor za izvođenje opita statičke penetracije, CPT-opit, (JUS UB 1.031), statički penetrometar tipa "Gouda", reaktivne sile od 10 KN.

 4. Dinamički konusni penetrometar DCP-S051"Matest"
 5. Mini bager za iskop istražnih jama 224S"CAMS"
 6. Garnitura za kernovanje dijamantskim krunama "KB-400" za uzimanje uzoraka za ispitivanje kvaliteta betona, asfalta i sličnih homogenih materijala.

 7. Elektronski merni uređaj sa lakim padajućim tegom "ZFG-04" (dva kompleta) za obavljanje poslova nadzora i kontrole kvaliteta zbijenosti i nosivosti zemljanih i drugih materijala, sa direktnim očitavanjem vrednosti dinamičkog modula deformacije Evd "in situ" (vrednost modula Evd je u korelativnoj vezi sa vrednostima modula deformacije Ev2 prema standardu JUS U.B1.047 iz 1997. god.).

 8. Oprema za otkrivanje i merenje bočnih i vertikalnih pomeranja tla i objekata pomoću ugrađenih inklinometarskih cevi, biaksijalne sonde inklinometra i portabl Loger-a (čitača). Ovaj kompleksni sistem (SOIL INSTRUMENTS LTD) koristi 16 BIT tehnologiju mikroobrade i podržava dalju tehniku komunikacije sa softverskim paketom za dalju obradu i analizu merenih podataka.

 9. Za izradu geotehničke dokumentacije koristi se 17 personalnih računara P IV / 3,4 Ghz i 3,6 Ghz.

 10. Savremena hardverska oprema i brojni softverski programi za grafičku i numeričku obradu, kao i specijalni programi geostatičkih proračuna:

  • program za analiziranje podataka merenja inklinometra "GTILT 1998" MITRE SOFTWARE CORPORATION - Kanada,
  • program "WINSID" za upravljanje podacima na instrumentima proizvođača SOIL INSTRUMENTS LTD - Velika Britanija,
  • program za analiziranje i obradu podataka za instrument sa lakim padajućim tegom "ZFG-04",
  • programski paket "PLAXIS 8" za geostatičke proračune tla i stena metodom konačnih elemenata,
  • programski paket "ROCKLAB" za geostatičke proračune u stenskim masama.
  • programski paket "Geo5" koji sadrži sledeće geostatičke proračune:
   • Slope Stability (stabilnost kosina u tlu)
   • Spread Footing (plitko fundiranje - nosivost i sleganje)
   • Piles (šipovi - nosivost i sleganje)
   • Pile Group (grupa šipova - nosivost i sleganje)
   • Pile CPT (šipovi - proračuni preko rezultata CPT opita)
   • Settlement (sleganje)
   • Rock Stability (stabilnost kosina u stenama)
povratak