štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Objekti socijalnog stanovanja u okviru kompleksa Ovča

23. 03. 2015

Predviđena lokacija, površine 7.47 ha, sa severne strane definisana je putem Borča-Ovča. Ovaj kompleks predstavlja jedinstvenu celinu u okviru parcele koja je trenutno neizgrađena.

Predviđena lokacija, površine 7.47 ha, sa severne strane definisana je putem Borča-Ovča. Ovaj kompleks predstavlja jedinstvenu celinu u okviru parcele koja je trenutno neizgrađena.

Urbanistički projekat za Izgradnju stambenog kompleksa socijalnog stanovanja u naselju Ovča, na katastarskoj parceli br. 3672/3 K.O. Ovča, gradska opština Palilula, kao osnov za izradu tehničke dokumentacije, izradio je Urbanistički zavod Beograda. Urbanističkom projektu prethodio je konkurs za izradu idejnog urbanističko - arhitektonskog rešenja. Saobraćajni institut CIP radi sve projekte stambenih i stambeno-poslovnih objekata kao i sve projekte saobraćajne i tehničke infrastrukture, parternog uređenja i ozelenjavanja slobodnih površina. Saobraćajni institut CIP izradio je projekte geotehničkih radova kao i projekte pripremnih radova za kompleks. Studiju mogućnosti korišćenja podzemnih voda kao energetskog resursa za potrebe grejanja budućih stambenih objekata u Ovči izradio je Rudarsko-geološki fakultet Univerziteta u Beogradu.

slika

kompleks socijalnog stanovanja u brojkama

  • Površina kompleksa: 7.47 ha

  • Broj stanova: 972

  • Broj lokala: 31

  • Sadržaji socijalne zaštite: zastupljeni u sve 4 grupacije

  • Bruto površina stambenih objekata: 85.150 m²

  • BRGP poslovanje: 2760 m²

  • Ukupno parking mesta: 725

Sistemom kombinovane izgradnje, ( otvorene i blokovske ) postiže se integracija okruženja i unutrašnjosti kompleksa. Variranjem oblika sklopova postiže se prepoznatljivost - kategorije socijalnog i solidarnog postaju povezane.

Novi kompleks je formiran od dve osnovne podceline i to: stambene, koja zauzima zapadni deo lokacije i deo na istočnoj strani gde je smeštena škola, dečija ustanova i pojedini sportski tereni. Na krajnjem jugoistoku parcele locirano je postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV). Stambena zona pored osnovnih, smeštajnih namena, ima i centralne sadržaje koji obuhvataju sadržaje socijalne zaštite i prodajno-poslovne lokale. Stambeni objekti imaju spratnost P + 4.

Stambeni sadržaji su organizovani u četiri grupacije koje definišu četiri faze izgradnje.

Stambene jedinice su raspoređene u odnosu na zahtevanu strukturu i potrebu da se u arhitektonskom oblikovanju osnovnih volumena izbegne ponavljanje. Četiri stambene grupacije mrežom kolskih saobraćajnica formiraju dve celine.

Prostorna težišta kompleksa su kontaktne zone između grupacija i trg na severnoj strani kompleksa koji su rešeni kao pešačke površine koje koncentrišu sadržaje usluga, trgovine i socijalnog staranja.

Predviđena je izgradnja 972 stana. U strukturi stanova zastupljeni su tipovi od garsonjera do trosobnih. Kompleks sadrži socijalne stanove (787 stanova) i stanove solidarnosti (185 stanova). Svi stanovi solidarnosti su koncentrisani u grupaciji 1. Raspored po fazama je sledeći: 250 stanova u 1. fazi, 233 stana u 2. fazi, 254 stana u 3. fazi i 226 stanova u 4. fazi.

Za lica sa posebnim potrebama predviđeno je 96 stanova.

Kolski pristup lokaciji se nalazi na severnoj strani kompleksa. Motorni saobraćaj se razvija obodom lokacije sa središnom veznom trasom. Nasipanjem parcele spoljne površine - pešačke, kolske, zelene i rekreativne - izdižu se na nivo pristupne saobraćajnice.

Pristupi objektima su rešeni kombinovano: stepeništima i pešačkim rampama radi lakšeg pristupačnosti svim kategorijama korisnika.

Prostori između objekata su rešeni kao parkovski.

Protivpožarni putevi se prostiru između objekata. Naznačeni su odgovarajućim elementima i obrađeni odgovarajućom kolovoznom konstrukcijom.

Predviđena je kompletna infrastrukturna opremljenost kompleksa:

elektroenergetske instalacije sa sa 5 novih trafo-stanica i elektro privodom od trafo-stanice Borča 2, telekomunikaciona mreža sa oko 1.000 telefonskih priključaka, toplotne pumpe sa bunarskom vodom kao toplotnim izvorom (predviđeno je korišćenje geotermalne energije za grejanje), vodovodna, protivpožarna i kanalizaciona infrastruktura sa postrojenjem za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV).

Svi kapaciteti definisani su u skladu sa potrebama i normativima za oko 4.000 stanovnika.

slika 2