Исследовательский анализ и анализ развития

Израда студије и пратеће техничке документације за финансирање завршетка београдског железничког чвора од стране Кувајтског фонда за развој

Пројекат се састоји из економско-финансијског и техничког дела. У оквиру економско-финансијског дела извршено је истраживање тржишта и спроведена углавном економска анализа ...

подробнее

Истраживање транспортног тржишта у путничком саобраћају и присутност железнице на њему - II фаза

Циљ истраживања - студије је било добијање конкретних резултата о карактеристикама тражње за саобраћајним услугама у већим градовима на нивоу Републике Србије. У овој фази ...

подробнее

Израда студије у циљу унапређења режима кретања теретних возила кроз град ради снадбевања

Дефинисани основни задатак Студије унапређења режима рада кретања теретних возила кроз Београд ради снадбевања је био да се на основу критичке анализе промена у саобраћају ...

подробнее

Студија - дефинисање елемената стратегије потпуне интеграције система градско - приградске железнице "Беовоз" у систем јавног градског и приградског превоза путника у Београду

Полазећи од чињенице да се транспортни ситем града Београда непрестано развија са циљем постизања и очувања одрживости, наметнула се потреба за усклађивањем и обједињавањем ...

подробнее

Реализација аутоматског мобилног система за благовремено реаговање и обавештавање у случају акцидента при железничком транспорту опасних материја

Систем је конципиран тако да има, две хардверске компоненте - мобилну и стационарну. Мобилна компонента је лоцирана у возу који транспортује опасне материје и која у случају ...

подробнее

Анализа остварених губитака са аспекта продуженог бављења теретних возова у заједничкој станици (Димитровград, Шид, Ристовац, Суботица) у функцији неусклађености рада железничких и државних органа Републике Србије и предлог мера у циљу смањења трошкова на ЖС

Израда овог пројекта је имала циљ да истражи и квантификује разлоге продуженог бављења возова у пограничним станицама. Возови који транзитирају пруге на Коридору X кроз Србију ...

подробнее

Стратегија развоја општине Панчево

У складу са Пројектним задатком и методологијом, израда студије "Стратегија развоја општине Панчево" се одвијала кроз три фазе, при чему је иза сваке фазе следила стручна ...

подробнее

Оправданост дислокације капиталних инфраструктурних објеката и речних токова у функцији развоја површинске експлоатације угља у колубарском басену

Циљ ове студије је да се на основу техно-економске анализе оцени оправданост дислокације капиталних објеката по основним експлоатационим пољима и предложе правци развоја површинске ...

подробнее

Студије проблеми водоснабдевања у објектима ЈП "Железнице Србије"

За потребе ЈП "Железнице Србије", у периоду од 2006. до 2007. реализована је студија " Проблеми водоснабдевања у објектима ЈП "Железнице Србије" ...

подробнее

Latest news

Все новости