štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Главни пројекат стамбено-пословног комплекса "Степа Степановић" у Београду

Година реализације: 2010

Локација стамбено-пословног комплекса

Локација је на 6 км југоисточно од центра Београда, на површини од око 42 ha, комплекса бивше касарне "Степа Степановић" на Вождовцу. Ова просторна целина, позната и као касарна „4. јули", изменама и допунама Генералног плана Београда, предвиђена je за становање и оивичена Вождовачким кружним путем на северу и Кумодрашком улицом на истоку, а повезује се са улицом Војводе Степе на западу, док га зелене површине окружују са југа

s1
локација стамбено-пословног комплекса
локација стамбено-пословног комплекса

Плански основ - пројектовање

Урбанистички пројекат, као основ за израду техничке документације, израдио је Урбанистички завод Београда. Саобраћајни институт ЦИП израдио је пројекте претходних (геодетских и геотехничких радова) и припремних радова за комплекс. Завршавају се главни пројекти стамбених и стамбено пословних као и јавних објеката - пословно-комерцијалног комплекса са домом здравља и пијацом, један вртић, два обданишта и две школе. Део стамбено пословних објекта комплекса ради пројектантска кућа ЗАП из Београда. Саобраћајни институт ЦИП ради све пројекте саобраћајне и техничке инфраструктуре, партерног уређења и озелењавања слободних површина.

Стамбено-пословни комплекс у бројкама

  • Површина комплекса: 42,36 ha
  • Број станова: 4612
  • Број локалаЧ 149
  • Бруто површина стамбених објеката: 440.000 m2
  • Бруто површина пратећих садржаја: 19.000 m
  • Бруто површина пословно-комерцијалних објеката: 55.000 m2
  • Укупна дужина саобраћајница: 10.500 m
  • Укупно паркинг места: 4.799
s2

Инфраструктурна опремљеност

Предвиђена је комплетна инфраструктурна опремљеност комплекса:
електроенергетске инсталације са 29 нових трафо-станица, телекомуникациона мрежа са око 1.000 телефонских прикључака и оптичких каблова до сваког стана, топловодни систем даљинског грејања, водоводна, противпожарна и канализациона инфраструктура.

За потребе напајања објеката на стамбено пословном комплексу "Степа Степановић" топлотном енергијом из система даљинског грејања ЈКП "Београдске електране", пројектован је магистрални топловод називне димензије DN600 од топлане ТО Вождовац до уласка у комплекс "Степа Степановић", као и три магистрална топловода унутар самог комплекса, са којих је по комплексу разграната широка мрежа топловода. Укупна дужина трасе пројектоване и изведене топловодне мреже износи око 7 км. Магистрални топловоди намењени су за потрошаче унутар самог комплекса, као и потрошаче за делове насеља Кумодраж 2, Браће Јерковић 1, 2, 3 и Медаковић. Укупни топлотни капацитет за поменуто грејно подручје износи око 177 МW. У објектима на комплексу је пројектовано 57 примопредајних топлотних подстаница, преко којих се топлотном енергијом снабдевају сви објекти на комплексу.  

Naselje Stepa-toplotna podstanica
Naselje Stepa-toplotna podstanica
Naselje Stepa-toplotna podstanica

Концепт уређења простора

Пројектовање простора на највишем је нивоу са становишта јавних садржаја, доступности и квалитета живота у граду, а са становишта организације станова, у складу је са трендовима у потражњи станова у последњих неколико година. У објектима ће бити заступљена широка структура станова, од гарсоњера до четворособних. У приземљима су предвиђени и станови прилагођени лицима са посебним потребама.

Конструкција објеката је таква да будућим власницима омогућава да унутрашњи простор прилагођавају својим потребама. Планиране зграде су постављене као слободностојеће, у форми отвореног блока. Сваки од објеката се састоји из више ламела. У зградама које су оријентисане према средишњој саобраћајници комплекса у приземљима су планирани локали. Сви пратећи садржаји дефинисани су у складу са потребама и нормативима за око 13300 становника.

У централном делу комплекса планирана је парковска површина и пословно-комерцијални објекат са свим садржајима за снабдевање, културни живот становника и здравствену заштиту.

s3
Повратак