štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Претходна Студија оправданости са Генералним пројектом третмана отпадних вода за Термоелектране Костолац А и Б

Година реализације: 2008

 Претходна Студија оправданости са Генералним пројектом третмана отпадних вода за Термоелектране Костолац А и Б, конципирана је на основу достигнутог сазнања да решавање проблема квалитета и количине отпадне воде представља неопходност и у сегменту производње електричне енергије.

Студија је подељена у логичне целине према Програмском задатку, по објектима: ТЕКО А и ТЕКО Б, и по радовима: Претходни радови, Генерални пројекат третмана отпадних вода, Претходна студија оправданости.

Претходни радови за сваку од ТЕ (ТЕКО А и Б) садрже информације: о месту настанка отпадних вода, количини и квалитету отпадних вода, начину сакупљања, каналисања и испуштања отпадних вода, о комплетном билансу количина вода и отпадних вода на два нивоа (на нивоу целе ТЕ и на нивоу појединачних објеката/система), крајњем реципијенту, утицају отпадних вода на крајњи реципијент и потреби пречишћавања отпадних вода у складу са важећом домаћом законском регулативом и уз уважавање ЕУ стандарда. Претходни радови садрже резултате мерења квалитета/квантитета отпадних вода вршених од стране акредитованих и овлашћених лабораторија.

Генерални пројекат разрађује три варијантна решења за третман: зауљене отпадне воде у ТЕКО А, зауљене у ТЕКО Б и атмосферске отпадне воде у ТЕКО Б. Дата је спецификација опреме за свако од предложених решења као и процена инвестиционих и оперативних трошкова. На крају, дат је предлог варијантног решења третмана отпадних вода. Предложено решење са свим наведеним детаљима представља полазну основу за даље фазе пројектовања.

Претходна студија оправданости са генералним пројектом је документ који пружа аналитичко-документациону основу за оцену предложених варијантних решења постројења за пречишћавање зауљених отпадних вода у Термоелектранама Костолац А и Б са економског аспекта.

Повратак