štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Претходна студија оправданости са генералним пројектом изградње оптичке инфраструктуре на железничкој мрежи Србије

Година реализације: 2006

Утврђивање оправданости реализације инвестиције - изградње оптичке инфраструктуре у складу са Генералним пројектом на основу одредби Закона о планирању и изградњи и Правилника о садржини, обиму и начину израде Претходне студије оправданости и Студије оправданости за изградњу објеката. 

На основу структуре очекиваних инвестиција у изградњу оптичког кабла и извршене процене додатних улагања у телекомуникациону опрему и приводне оптичке каблове, као и на основу спроведених анализа и утврђених резултата, Претходна студија оправданости доказује претходну финансијску, друштвену и економску оправданост планираних инвестиција, тако да се може закључити да је коначни циљ пројектовање, изградња и експлоатација телекомуникационог система за потребе предузећа ЈП „Железнице Србије", као и за друге заинтересоване кориснике. 

Утврђени финансијски показатељи се за посматрану варијанту налазе у зони исплативости пројекта, што упућује на закључак да се са финансијског аспекта ради о рентабилном улагању. За ЈП „Железнице Србије" је утврђена недвосмислена исплативост реализације предвиђене инвестиције, где у улагању ЈП "Железнице Србије" улаже сопствене коридоре и постојећу грађевинску инфраструктуру. Пројекцијом очекиваних прихода који би настали реализацијом планиране инвестиције, утврђени су потенцијални приходи за заинтересоване субјекте.
Повратак