Саобраћајни институт ЦИП :: Вести http://sicip.co.rs/ci/aktuelno/vesti/rss.html Листа вести ci Саобраћајни институт ЦИП :: Вести http://sicip.co.rs/ci/aktuelno/vesti/rss.html Саобраћајном институту ЦИП друга награда 26. Међународног салон урбанизма у Нишу http://sicip.co.rs/ci/aktuelno/vesti/story/938/%D0%A1%D0%B0%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%9B%D0%B0%D1%98%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D1%83+%D0%A6%D0%98%D0%9F+%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0+%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0+26.+%D0%9C%D0%B5%D1%92%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3+%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD+%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0+%D1%83+%D0%9D%D0%B8%D1%88%D1%83.html Саобраћајни институт ЦИП ове године освојио је другу награду 26. Међународног салона урбанизма у Нишу у категорији Регионални просторни планови и планови подручја посебне намене, за Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд - Суботица - државна граница (Келебија).

У Нишу, ове године, Саобраћајни институт ЦИП, поред награђеног пројекта, представио је и Урбанистички пројектат за Батровце.

26. Међународни салон урбанизма у Нишу одржава се у организацији Удружења урбаниста Србије, под покровитељством Министaрства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и грaд Ниш и траје до 15. новембра.

Просторни план подручја посебне намене инфратруктурног коридора железничке пруге Београд - Суботица - државна граница (Келебија)

Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд - Суботица - државна граница (Келебија), који је урадио Саобраћајни институт ЦИП, утврђен је Уредбом Владе Републике Србије у априлу 2017. године.

Просторни план се израђује у циљу стварања услова за модернизацију пруге Београд - Суботица - државна граница (Келебија), која је део Пројекта железничке пруге кроз Мађарску и Србију, а у складу са Меморандумом о разумевању и сарадњи на пројекту мађарско - српске железнице, између националне Комисије за развој и реформе Народне Републике Кине, Министарства спољних послова и трговине Мађарске и Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије.

Планом је у целини обухваћен ифраструктурни коридор пруге од Београда до државне границе, у складу са концептом планирања саобраћајних коридора као јединствених целина обухваћених једним планским документом.

Високи технички стандарди су услов који је ЕУ поставила за Паневропску железничку мрежу, како би се обезбедила конкурентност железничког сектора. Реструктурирања железничког сектора у различитој динамици захватају земље Југоисточне Европе. Промене овог типа, када су у питању железнице као систем, спроводe се синхронизовано на ширем подручју и требало би да омогући реализацију првог дела великог пројекта - модернизацију пруге од Будимпеште до Београда. Пруга ће имати велики значај за земље централне и источне Европе.

Регионална повезивања и сарадња са суседима су претпоставке за шире интеграције и у том смислу представљају значајну карику за учвршћивање позиције Републике Србије у ширем окружењу.

Планирање, коришћење, уређење и заштита простора железничке пруге засниваће се на принципима унапређења и повећања квалитета и квантитета железничког саобраћаја и инфраструктуре, коришћења повољног географског и саобраћајног положаја Републике Србије и бржег напретка у интеграцији у окружење, уз смањивање штетног утицаја на животну средину и уз поштовање европских стандарда, стабилности система, еколошке поузданости, безбедности и економске исплативости.

Визију представља уређена, безбедна и ефикасна мрежа железничких пруга, са одговарућим степеном технолошког развоја и применом техничких решења, који одговарају пругама високих перформанси и омогућавају адекватно повезивање са окружењем. Дугорочни циљ развоја железничке мреже је да магистралне пруге Републике Србије, као део коридора Х и део приоритетних праваца југоисточне Европе, буду квалитетне двоколосечне пруге, оспособљене за мешовит путнички и теретни саобраћај, за брзине до 200 km/h и комбиновани превоз.

Циљ Плана је (стварање планског основа) омогућавање реализације пројекта изградње, модернизације и реконструкције пруге, на деоници Београд - Нови Сад и провера стратешки утврђене трасе пруге на деоници Нови Сад - Суботица - државна граница (Келебија), уз решавање потенцијалних конфликата у простору и остваривање позитивних ефеката утицаја инфраструктурног коридора.

Посебна намена - инфрастрктурни коридор железничке пруге, представља линијски инфраструктурни систем. Сходно томе, План акцентује техничка решења, која представљају основ за третирање осталих планских поставки, односно делова Плана који се баве конфликтима у простору, утицајима посебне намене, решењима, приоритетима.

Израда просторних планова подручја посебне намене инфраструктурних система, у основи се ослања на техничку документацију, а ниво техничке документације представља основ за одлучивање о одређивању делова обухвата који садрже детаљну разраду, потребну за директно спровођење.

Оваквим приступом омогућава се усклађеност степена детаљности техничке документације и степена детаљности планских решења, што је од изузетног значаја у деловима у којимa План представља основ за директно спровођење.

Методолошки приступ посебној намени, у овом плану, представља синтезу елемената, који су утврђени планским задатком, постојећим улазним подацимa, постојећом техничком документацијом и законски прописаним садржајем Плана.

Карактеристику Плана представља проширење постојећег инфраструктурног коридора, чиме се минимализују негативни утицаји на окружење.

Посебна намена обухвата инфраструктурни коридор пруге за брзине до 200km/h коју чине три карактеристичне деонице: Београд - Стара Пазова, детаљна разрада са елементима за директно спровођење, Стара Пазова - Нови Сад, усклађивање постојећих решења и Нови Сад - Суботица - државна граница (Келебија), стратешки план са елементима и смерницама за даљу разраду.

У даљој изради планске документације предстоји детаљна разрада деонице Нови Сад - Суботица, која ће се израђивати паралелно са израдом техничке документације, коју ради Саобраћајни институт ЦИП.

]]>
Wed, 22 Nov 2017 13:07:45 +0100 Вести http://sicip.co.rs/ci/aktuelno/vesti/story/938/%D0%A1%D0%B0%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%9B%D0%B0%D1%98%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D1%83+%D0%A6%D0%98%D0%9F+%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0+%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0+26.+%D0%9C%D0%B5%D1%92%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3+%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD+%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0+%D1%83+%D0%9D%D0%B8%D1%88%D1%83
Реконструкција северне трибине стадиона РАЈКО МИТИЋ http://sicip.co.rs/ci/aktuelno/vesti/story/943/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0+%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5+%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0++%D0%A0%D0%90%D0%88%D0%9A%D0%9E+%D0%9C%D0%98%D0%A2%D0%98%D0%8B.html Након 54 године од изградње Стадиона Црвене звезде, у то време Маракане, а сада Стадион „Рајко Митић“, донета је одлука да се изврши његова реконструкција.

Идејним решењем, које је израдио Саобраћајни институт ЦИП обухваћен је приступ из Улице Љутице Богдана са платоом иза северне трибине. Планирано је спољно уређење око 2.300m2, док је реализација могућа у две фазе.

Пројектом је предвиђено да се формира и нагласи пешачки приступ трибинама и да се обезбеди насип на коме се налазе сам стадион и ободне конструкције. Замисао је и да простор на најнижем нивоу помоћних терена буде у функцији спортске сале. Истовремено изградиће се безбеднија и квалитетнија пешачка промененада, која ће бити најкраћа пешачка веза између Дедиња и Вождовце, од Улице Љутице Богдана до Булевара ослобођења, са изузетним погледом на Врачарски плато.

Широко степениште биће уоквирено жардињерама са елементима који упућују на симболику клуба (препознатњиве боје Црвене звезде, борови и јеле, као и друга обележја Клуба).

Наш највећи стадион новим изгледом, уз функционалност коју ће добити, може постати још један од симбола наше престонице, на радост свих београђана, посебно навијача, као и групе ватрених навијача Црвене звезде у пројектантском тиму ЦИП-a.

]]>
Sun, 15 Oct 2017 10:53:36 +0100 Вести http://sicip.co.rs/ci/aktuelno/vesti/story/943/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0+%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5+%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0++%D0%A0%D0%90%D0%88%D0%9A%D0%9E+%D0%9C%D0%98%D0%A2%D0%98%D0%8B
ПЕШАЧКА ПАСАРЕЛА - ВЕЗА САВСКОГ КЕЈА СА ВЕЛИКИМ СТЕПЕНИШНИМ СИЛАЗОМ БЕОГРАДСКЕ ТВРЂАВЕ http://sicip.co.rs/ci/aktuelno/vesti/story/931/%D0%9F%D0%95%D0%A8%D0%90%D0%A7%D0%9A%D0%90+%D0%9F%D0%90%D0%A1%D0%90%D0%A0%D0%95%D0%9B%D0%90+-+%D0%92%D0%95%D0%97%D0%90+%D0%A1%D0%90%D0%92%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%93+%D0%9A%D0%95%D0%88%D0%90+%D0%A1%D0%90+%D0%92%D0%95%D0%9B%D0%98%D0%9A%D0%98%D0%9C+%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%9F%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%A8%D0%9D%D0%98%D0%9C+%D0%A1%D0%98%D0%9B%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%9C+%D0%91%D0%95%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%94%D0%A1%D0%9A%D0%95+%D0%A2%D0%92%D0%A0%D0%82%D0%90%D0%92%D0%95.html Саобраћајни институт ЦИП, урадио сву потребну техничку документацију за изградњу Пешачке пасареле, препознајући значај овог јединственог пројекта, као донацију Граду Београду.

Пешачка пасарела која повезује Београдску тврђаву са Савским приобаљем је Пројекат, који је под називом, „Мост на Калемегдану" настао у периоду од 2006. - 2009. године, а према предлогу решења, које је за ЈП „Београдска тврђава" урадио ауторски тим Ричард Дикон, који спада у најзначајније вајаре свога времена, Мрђан Бајић, наш најпознатији апстрактни скулптор и академик Бранислав Митровић, архитекта.

Пешачку пасарелу од Савског шеталишта до Београдске тврђаве чине две целине, завојита рампа, са лифтовском кулом и скулптуром на врху, и пешачки мост.

Завојита рампа дужине је 83m, док са кулом висине 10m, у којој је смештен лифт, и скулптуром на врху представља уметничку скулпторалну форму која се у простору развија са више завојница и повезује шеталиште са пешачким мостом и паркингом на крову „Бетон хале". Пешачки мост дужине је 75m и прелази изнад колске и железничке саобраћајнице те се завршава у подножју Великог степенишног силаза Београдске тврђаве.

Пешачка пасарела као веза између града и реке, је важан инфраструктурни пројекат, али и уметничко дело, којим ће бити омогућен безбедан прелазак пешака преко фреквентне улице, као и железничке пруге.

]]>
Fri, 13 Oct 2017 01:56:43 +0100 Вести http://sicip.co.rs/ci/aktuelno/vesti/story/931/%D0%9F%D0%95%D0%A8%D0%90%D0%A7%D0%9A%D0%90+%D0%9F%D0%90%D0%A1%D0%90%D0%A0%D0%95%D0%9B%D0%90+-+%D0%92%D0%95%D0%97%D0%90+%D0%A1%D0%90%D0%92%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%93+%D0%9A%D0%95%D0%88%D0%90+%D0%A1%D0%90+%D0%92%D0%95%D0%9B%D0%98%D0%9A%D0%98%D0%9C+%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%9F%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%A8%D0%9D%D0%98%D0%9C+%D0%A1%D0%98%D0%9B%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%9C+%D0%91%D0%95%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%94%D0%A1%D0%9A%D0%95+%D0%A2%D0%92%D0%A0%D0%82%D0%90%D0%92%D0%95
КЛИНИЧКИ И ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТРИ http://sicip.co.rs/ci/aktuelno/vesti/story/924/%D0%9A%D0%9B%D0%98%D0%9D%D0%98%D0%A7%D0%9A%D0%98+%D0%98+%D0%97%D0%94%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%98+%D0%A6%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%A0%D0%98.html На основу изречених потреба седам клиничких и здравствених центара, и закључака Координационог тела, основаног од Владе Републике Србије, а у циљу остварења савременијег нивоа здравствене заштите пацијената и услова рада особља, у Саобраћајном институту ЦИП је у току израда техничке документације за санацију, адаптацију, реконструкцију, доградњу или изградњу следећих центара и објеката:
 1. Ургентни центар КЦС у Београду
 2. Клиника за неурохирургију КЦС
 3. Клиника за гинекологију и акушерство КЦС - „Вишеградска"
 4. Универзитетска дечја клиника „Тиршова"
 5. КБЦ Земун
 6. Институт за кардиоваскуларне болести „Дедиње"
 7. КБЦ „Др Драгиша Мишовић"

За део простора у објектима Универзитетске дечје клинике „Тиршова", Клинике за гинекологију и акушерство КЦС - „Вишеградска" и КБЦ „Др Драгиша Мишовић" завршена је израда пројеката, прибављени су акти којима се одобрава извођење радова, изабран је или је избор извођача радовау току, тако да се очекује почетак извођења радова.

За преостале здравствене објекте израда техничке документације је завршена или је израда у завршној фази, а процедура за прибављање акта којим се одобрава извођење радова је у току.

Према планираној динамици, извођење радова на свих седам објеката, биће реализовано у наредне две године, чиме би се стандард лечења у њима подигао на највиши ниво.

]]>
Thu, 12 Oct 2017 01:39:51 +0100 Вести http://sicip.co.rs/ci/aktuelno/vesti/story/924/%D0%9A%D0%9B%D0%98%D0%9D%D0%98%D0%A7%D0%9A%D0%98+%D0%98+%D0%97%D0%94%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%98+%D0%A6%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%A0%D0%98
Саобраћајном институту ЦИП захвалница Удружења Милутин Миланковић http://sicip.co.rs/ci/aktuelno/vesti/story/920/%D0%A1%D0%B0%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%9B%D0%B0%D1%98%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D1%83+%D0%A6%D0%98%D0%9F++%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0+%D0%A3%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%9A%D0%B0+%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD+%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B.html Саобраћајном институту ЦИП, дана 26. јуна 2017. године, Удружење Милутин Миланковић доделило је Захвалницу за допринос изградњи Спомен-обележја Милутину Миланковићу у парку Милутина Миланковић у Београду.

Захвалница је, Саобраћајном институту ЦИП, уручена на Свечаном скупу поводом обележавања деценије од оснивања овог Удружења, одржаном у Свечаној сали Скупштине Града Београда.

 

 

]]>
Mon, 26 Jun 2017 14:57:45 +0100 Вести http://sicip.co.rs/ci/aktuelno/vesti/story/920/%D0%A1%D0%B0%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%9B%D0%B0%D1%98%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D1%83+%D0%A6%D0%98%D0%9F++%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0+%D0%A3%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%9A%D0%B0+%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD+%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
Саобраћајни институт ЦИП добио прву награду на конкурсу Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П. http://sicip.co.rs/ci/aktuelno/vesti/story/918/%D0%A1%D0%B0%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%9B%D0%B0%D1%98%D0%BD%D0%B8+%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82+%D0%A6%D0%98%D0%9F+%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B2%D1%83+%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83+%D0%BD%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%83+%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D0%B7%D0%B0+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%92%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE+%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%99%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B5+%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%9A%D1%83+%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0+%D0%88.%D0%9F..html У оквиру урбанистичко-архитектонског конкурса за реконструкцију Старог савског моста у Београду, жири конкурса је једногласно изабрао идејно решење Саобраћајног института ЦИП као најбоље и доделио му прву награду.

Свечаности поводом поделе награда, која је одржана 15. јуна 2017. у Свечаној сали Скупштине Града Београда, испред Саобраћајног института ЦИП присуствовао је господин Милутин Игњатовић, генерални директор, са учесницима у изради идејног решења.

На изради идејног решења реконструкције Старог савског моста учествовали су Дејан Срејић, дипл. грађ. инж., Слободан Јаћовић, дипл. грађ. инж., Дејан Бошковић, грађ. инж., Љиљана Мишковић дипл. грађ. инж., Ирена Илић дипл. арх. инж., Јелена Милошевић дипл. арх. инж., Вања Писаревић дипл. арх. инж. и Никола Бунчић дипл. арх. инж, са још двадесетак стручњака из других области.

Нови мост, по решењу Саобраћајног института ЦИП, представљаће савремену конструкцију, која испуњава све саобраћајне, техничке, архитектонске и амбијенталне захтеве.

Укупна дужина моста је 420,0 m, а ширина 37,2 m. Статички систем новог моста ће бити двоструки челични лук са затегом, при чему се затега пружа континуално целом дужином моста са констатном статичком висином. Нови мост ће имати шест армиранобетонских стубова и конципиран је тако да у потпуности омогући несметано одвијање предвиђеног саобраћаја на функционалан и безбедан начин. Испуњени су сви захтевани габарити за смештај шинског (10,4 m), друмског (два пута по две саобраћајне траке ширине по 6,5 m) и пешачко-бициклистичког саобраћаја (две траке од по 3,3 m). Обезбеђен је и додатни простор за сервисне стазе које су смештене изнад затега. Преко овог моста ће у будућности саобраћати и метро.

Атрактивним, препознатљивим и јединственим решењем лучне конструкције, која доприноси естетици новог моста, сачуван је изглед постојећег моста, задржан препознатљив визуелни идентитет силуете и очувано сећање на стари мост, уз функционалност која одговара будућим потребама.

Положај и конструктивно решење моста испуњаваће и све услове пловности реком Савом.

Саобраћајни институт ЦИП очекује од Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П., даље ангажовање на овом Пројекту, на изради неопходне техничке документације за изградњу, с обзиром да је добитник прве награде урбанистичко-архитекстонског конкурса за реконструкцију Старог савског моста, али и да располаже потребним техничким и кадровским капацитетима.

]]>
Thu, 15 Jun 2017 14:28:57 +0100 Вести http://sicip.co.rs/ci/aktuelno/vesti/story/918/%D0%A1%D0%B0%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%9B%D0%B0%D1%98%D0%BD%D0%B8+%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82+%D0%A6%D0%98%D0%9F+%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B2%D1%83+%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83+%D0%BD%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%83+%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D0%B7%D0%B0+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%92%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE+%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%99%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B5+%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%9A%D1%83+%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0+%D0%88.%D0%9F.
Објекти социјалног становања у оквиру комплекса Овча http://sicip.co.rs/ci/aktuelno/vesti/story/916/%D0%9E%D0%B1%D1%98%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8+%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B3+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B0+%D1%83+%D0%BE%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0+%D0%9E%D0%B2%D1%87%D0%B0.html Предвиђена локација, површине 7.47 ha, са северне стране дефинисана је путем Борча-Овча. Овај комплекс представља јединствену целину у оквиру парцеле која је тренутно неизграђена.

Предвиђена локација, површине 7.47 ha, са северне стране дефинисана је путем Борча-Овча. Овај комплекс представља јединствену целину у оквиру парцеле која је тренутно неизграђена.

Урбанистички пројекат за Изградњу стамбеног комплекса социјалног становања у насељу Овча, на катастарској парцели бр. 3672/3 К.О. Овча, градска општина Палилула, као основ за израду техничке документације, израдио је Урбанистички завод Београда. Урбанистичком пројекту претходио је конкурс за израду идејног урбанистичко - архитектонског решења. Саобраћајни институт ЦИП ради све пројекте стамбених и стамбено-пословних објеката као и све пројекте саобраћајне и техничке инфраструктуре, партерног уређења и озелењавања слободних површина. Саобраћајни институт ЦИП израдио је пројекте геотехничких радова као и пројекте припремних радова за комплекс. Студију могућности коришћења подземних вода као енергетског ресурса за потребе грејања будућих стамбених објеката у Овчи израдио је Рударско-геолошки факултет Универзитета у Београду.

комплекс социјалног становања у бројкама

 • Површина комплекса: 7.47 ha

 • Број станова: 972

 • Број локала: 31

 • Садржаји социјалне заштите: заступљени у све 4 групације

 • Бруто површина стамбених објеката: 85.150 м²

 • БРГП пословање: 2760 м²

 • Укупно паркинг места: 725

Системом комбиноване изградње, ( отворене и блоковске ) постиже се интеграција окружења и унутрашњости комплекса. Варирањем облика склопова постиже се препознатљивост - категорије социјалног и солидарног постају повезане.

Нови комплекс је формиран од две основне подцелине и то: стамбене, која заузима западни део локације и део на источној страни где је смештена школа, дечија установа и поједини спортски терени. На крајњем југоистоку парцеле лоцирано је постројење за пречишћавање отпадних вода (ППОВ). Стамбена зона поред основних, смештајних намена, има и централне садржаје који обухватају садржаје социјалне заштите и продајно-пословне локале. Стамбени објекти имају спратност П + 4.

Стамбени садржаји су организовани у четири групације које дефинишу четири фазе изградње.

Стамбене јединице су распоређене у односу на захтевану структуру и потребу да се у архитектонском обликовању основних волумена избегне понављање. Четири стамбене групације мрежом колских саобраћајница формирају две целине.

Просторна тежишта комплекса су контактне зоне између групација и трг на северној страни комплекса који су решени као пешачке површине које концентришу садржаје услуга, трговине и социјалног старања.

Предвиђена је изградња 972 стана. У структури станова заступљени су типови од гарсоњера до трособних. Комплекс садржи социјалне станове (787 станова) и станове солидарности (185 станова). Сви станови солидарности су концентрисани у групацији 1. Распоред по фазама је следећи: 250 станова у 1. фази, 233 стана у 2. фази, 254 стана у 3. фази и 226 станова у 4. фази.

За лица са посебним потребама предвиђено је 96 станова.

Колски приступ локацији се налази на северној страни комплекса. Моторни саобраћај се развија ободом локације са средишном везном трасом. Насипањем парцеле спољне површине - пешачке, колске, зелене и рекреативне - издижу се на ниво приступне саобраћајнице.

Приступи објектима су решени комбиновано: степеништима и пешачким рампама ради лакшег приступачности свим категоријама корисника.

Простори између објеката су решени као парковски.

Противпожарни путеви се простиру између објеката. Назначени су одговарајућим елементима и обрађени одговарајућом коловозном конструкцијом.

Предвиђена је комплетна инфраструктурна опремљеност комплекса:

електроенергетске инсталације са са 5 нових трафо-станица и електро приводом од трафо-станице Борча 2, телекомуникациона мрежа са око 1.000 телефонских прикључака, топлотне пумпе са бунарском водом као топлотним извором (предвиђено је коришћење геотермалне енергије за грејање), водоводна, противпожарна и канализациона инфраструктура са постројењем за пречишћавање отпадних вода (ППОВ).

Сви капацитети дефинисани су у складу са потребама и нормативима за око 4.000 становника.

]]>
Mon, 23 Mar 2015 13:19:48 +0100 Вести http://sicip.co.rs/ci/aktuelno/vesti/story/916/%D0%9E%D0%B1%D1%98%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8+%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B3+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B0+%D1%83+%D0%BE%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0+%D0%9E%D0%B2%D1%87%D0%B0
Реализација пројеката у области железничке инфраструктуре у Републици Србији http://sicip.co.rs/ci/aktuelno/vesti/story/884/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D1%83+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B5+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D1%83+%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8+%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B8.html Саобраћајни институт ЦИП је урадио Главни пројекат за изградњу другог колосека железничке пругеБеоград-Панчево, као и Главног пројекта реконструкције шест деоница на железничком Коридору 10.

Комплетна техничка документација (Главни пројекти) за наведене деонице је завршена у уговореном року, у првој половини 2013. године.

Главни пројекат изградње другог колосека железничке пруге Београд-Панчево-Вршац-државна граница, на деоници: распутница Панчевачки мост - станица Панчево Главна има за циљ да омогући брже, ефикасније и безбедније одвијање саобраћаја за међународни путнички и теретни саобраћај, а посебно за приградски саобраћај између Београда и Панчева (Беовоз).

На Коридору 10 биће реконструисано шест деоница укупне дужине од око 112 километара.

У првој фази поред деонице Рума - Голубинци, планирано је да започне и реконструкција деоница Сопот Космајски - Ковачевац (око 18,4 километара) и Мала Крсна - Велика Плана (око 29,5 километара),као и радови у другој фази, на деоницама Винарци-Ђорђево (15 км), Врањска Бања - Ристовац (17,7 км) и Бујановац - Букаревац (13,7 км).

]]>
Wed, 25 Feb 2015 19:37:06 +0100 Вести http://sicip.co.rs/ci/aktuelno/vesti/story/884/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D1%83+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B5+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D1%83+%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8+%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B8
Главни пројекат стамбено-пословног комплекса "Степа Степановић" у Београду http://sicip.co.rs/ci/aktuelno/vesti/story/620/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0+%22%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0+%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B%22+%D1%83+%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83.html Локација је на 6 км југоисточно од центра Београда, на површини од око 42 ha, комплекса бивше касарне "Степа Степановић" на Вождовцу. Ова просторна целина, позната и као касарна „4. јули“, изменама и допунама Генералног плана Београда, предвиђена je за становање и оивичена Вождовачким кружним путем на северу и Кумодрашком улицом на истоку, а повезује се са улицом Војводе Степе на западу, док га зелене површине окружују са југа.

Плански основ - пројектовање

Урбанистички пројекат, као основ за израду техничке документације, израдио је Урбанистички завод Београда. Саобраћајни институт ЦИП израдио је пројекте претходних (геодетских и геотехничких радова) и припремних радова за комплекс. Завршавају се главни пројекти стамбених и стамбено пословних као и јавних објеката - пословно-комерцијалног комплекса са домом здравља и пијацом, један вртић, два обданишта и две школе. Део стамбено пословних објекта комплекса ради пројектантска кућа ЗАП из Београда. Саобраћајни институт ЦИП ради све пројекте саобраћајне и техничке инфраструктуре, партерног уређења и озелењавања слободних површина.

Стамбено-пословни комплекс у бројкама

 • Површина комплекса: 42,36 ha
 • Број станова: 4612
 • Број локалаЧ 149
 • Бруто површина стамбених објеката: 440.000 m2
 • Бруто површина пратећих садржаја: 19.000 m
 • Бруто површина пословно-комерцијалних објеката: 55.000 m2
 • Укупна дужина саобраћајница: 10.500 m
 • Укупно паркинг места: 4.799

Инфраструктурна опремљеност

Предвиђена је комплетна инфраструктурна опремљеност комплекса:
електроенергетске инсталације са 29 нових трафо-станица, телекомуникациона мрежа са око 1.000 телефонских прикључака и оптичких каблова до сваког стана, топловодни систем даљинског грејања, водоводна, противпожарна и канализациона инфраструктура.

Концепт уређења простора

Пројектовање простора на највишем је нивоу са становишта јавних садржаја, доступности и квалитета живота у граду, а са становишта организације станова, у складу је са трендовима у потражњи станова у последњих неколико година. У објектима ће бити заступљена широка структура станова, од гарсоњера до четворособних. У приземљима су предвиђени и станови прилагођени лицима са посебним потребама.

Конструкција објеката је таква да будућим власницима омогућава да унутрашњи простор прилагођавају својим потребама. Планиране зграде су постављене као слободностојеће, у форми отвореног блока. Сваки од објеката се састоји из више ламела. У зградама које су оријентисане према средишњој саобраћајници комплекса у приземљима су планирани локали. Сви пратећи садржаји дефинисани су у складу са потребама и нормативима за око 13300 становника.

У централном делу комплекса планирана је парковска површина и пословно-комерцијални објекат са свим садржајима за снабдевање, културни живот становника и здравствену заштиту.

 

]]>
Mon, 20 Dec 2010 11:03:32 +0100 Вести http://sicip.co.rs/ci/aktuelno/vesti/story/620/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0+%22%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0+%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B%22+%D1%83+%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83
Главни пројекат моста преко реке Лим у Пријепољу http://sicip.co.rs/ci/aktuelno/vesti/story/614/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B5+%D0%9B%D0%B8%D0%BC+%D1%83+%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%99%D1%83+.html Друмско пешачки мост је континуални носач на 3 поља, распона L=30+41+30=101,0m, израђен од преднапрегнутог бетона. Налази се око 150м узводно од ушћа реке Милешевке у Лим, и спаја градско језгро града Пријепоља, са левом обалом реке и простором који је погодан за даљи развој града.

Због услова нивоа великих вода испод моста и нивелетног уклапња у саобраћајнице на левој и десној обали , мост је морао имати малу статичку висину конструкције, што је уз услов ширине коловоза и пешачких стаза, условило да се мост формира из два паралелна сандука.

Река Лим , која је у овом пределима планинска река , има велике осцилације нивоа вода, захтева објекте који су дубоко фундирани у квалитетним материјалима. Овај мост је фундиран у магматским стенама (дијабазима).

Мост је предвиђен за друмски и пешачки саобраћај и има укупну ширину коловоза од B=13.05m. Мост је испитан теретом од 120т, и одговара категорији градских мостова.

]]>
Mon, 13 Dec 2010 15:43:09 +0100 Вести http://sicip.co.rs/ci/aktuelno/vesti/story/614/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B5+%D0%9B%D0%B8%D0%BC+%D1%83+%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%99%D1%83+
Усвојен пpосторни план Општине Чајетина http://sicip.co.rs/ci/aktuelno/vesti/story/612/%D0%A3%D1%81%D0%B2%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BD+%D0%BFp%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD+%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5+%D0%A7%D0%B0%D1%98%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0.html У изради плана учествовао Саобраћајни институт ЦИП

На седници одржаној 04.11.2010.године Скупштина општине Чајетина је једногласно усвојила Одлуку о доношењу Просторног плана општине Чајетина, који је урадио Саобраћајни институт ЦИП. У изради Плана је учествовао мултидисциплинарни тим СИ ЦИП.

Просторни план општине Чајетина је стратешки и развојни План базиран на концепту одрживог и консеквентног планирања, применом остаривих, реалних и прагматичних планских решења.

Већи степен интегрисаност простора, смањивање развојних диспропорција, услови за остваривање регионалне сарадње уз одрживо коришћење природних и створених ресурса, представљају циљеве - приоритете, чијим остваривањем се формира оквир за квалитетније услове живота житеља општине Чајетина, а уједно и услови за заустављање депопулационих процеса. Применом овог документа се омогућава , плански усмерено, коришћење читаве територије општине Чајетина.

]]>
Tue, 9 Nov 2010 11:29:46 +0100 Вести http://sicip.co.rs/ci/aktuelno/vesti/story/612/%D0%A3%D1%81%D0%B2%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BD+%D0%BFp%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD+%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5+%D0%A7%D0%B0%D1%98%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
Национална Кућа фудбала у Старој Пазови http://sicip.co.rs/ci/aktuelno/vesti/story/606/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0+%D0%9A%D1%83%D1%9B%D0%B0+%D1%84%D1%83%D0%B4%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0+%D1%83+%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%98+%D0%9F%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8.html У Старој Пазови се тренутно изводе радови по главном пројекту и уз стручни надзор Саобраћајног института ЦИП за изградњу Националне Куће фудбала, ови спортски објекти ће бити највећи и најлепши у Европи

Комплекс преко 10.000 м2 корисне површине и 6 фудбалских терена сарджи и тренутно се ради на изградњи спортске дворане са техничким блоком, спорт сервиса, офис, централног и смештајног блока. Завршени су сви армирано-бетонски радови на свим објектима,као и радови на изради преградних зидова. У току су радови на завршетку фасаде објеката и радови на извођењу инсталација око и кроз објекат.

Радови који се односе на прву фазу (терене) су потпуно завршени. У наредном периоду предстоји интензивирање грађевинско-занатских радова у објекту и уређење приступног платоа.

Завршетак свих радова, уз адекватне временске услове се очекује крајем 2010. године.

]]>
Tue, 14 Sep 2010 13:46:06 +0100 Вести http://sicip.co.rs/ci/aktuelno/vesti/story/606/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0+%D0%9A%D1%83%D1%9B%D0%B0+%D1%84%D1%83%D0%B4%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0+%D1%83+%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%98+%D0%9F%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8
Хитне интервенције у кориту реке Трпушнице код Трговишта http://sicip.co.rs/ci/aktuelno/vesti/story/610/%D0%A5%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B5+%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D1%83+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%83+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B5+%D0%A2%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%B4+%D0%A2%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B0.html Завршена брана у Трговишту

Током недавних поплава у Пчињском округу (мај 2010), активирала су се бројна клизишта од којих је најкритичније по могућим последицама било оно на левој обали реке Трипушнице, удаљено око 1200 м узводно од насеља Трговиште.

Непосредан повод за активирање клизишта је ектремна количина падавина у кратком интервалу када је дошло до максималног засићења тла водом и покретања већ од раније нестабилних делова падине. Процењено је да коинциденција могућег наклизавања тла у корито реке и великих протицаја у кориту представља потенцијалну опасност за насеље Трговиште, па се јавила потреба за хитним мерама које би ублажиле ефекте покретања тла.

Наиме, постојала је вероватноћа да се наставком интензивнијих падавина може брже активирати знатан део клизишта који би простор корита запунио у висини од 3 до 5 м и дужини 50 до 100 м, чиме би се формирала вештачка устава (брана). У том случају настала би акумулација воде која би могла да разори овако створену препреку и створи разорни поплавни талас низводно ка насељу.

Неуједначеност састава клизишта, кратак временски рок за интервенцију и отежана приступачност за радове у самом клизишту, онемогућили су техничке интервенције на побољшању степена стабилности падине. Такође, се није могло поуздано знати да ли би и уобичајене мере санације клизишта могле дати задовољавајуће резултате, поготову пошто су кретања терена била у току.

У обиласку терена и прегледу тренутног стања учествовали су представници Сектора за ванредне ситуације Министарства унутрашњих послова из Врања и из Београда. Детаљне прегледе терена и основна геодетска снимања и геотехничка истраживања уже локације реке извела је стручна екипа Саобраћајног института ЦИП.

Техничко решење предвиђено главним пројектом Саобраћајног института ЦИП предвидело је формирање привремене, а касније и сталне бујичне преграде. Оваква грађевина је имала задатак да ублажи разарајуће дејство поплавног таласа и делимично заустави вучени нанос.

Локација преградног места је на око 200 м од насеља где су грађевинске машине имале несметан приступ. Погодност је и та што би до тог профила поплавни талас стигао већ делимично ублажен.

Висина преграде од дна корита реке до прелива је 2.2 м, а укупна висина 3.7 м. Преградни профил је око 45 м, а укупна дужина слапишта 22 м. Брана је изграђена у периоду јун - август 2010 године, уз стручни надзор Саобраћајног института ЦИП.

]]>
Wed, 1 Sep 2010 16:09:23 +0100 Вести http://sicip.co.rs/ci/aktuelno/vesti/story/610/%D0%A5%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B5+%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%D1%83+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%83+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B5+%D0%A2%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%B4+%D0%A2%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B0
Реконструкција Булевара краља Александра http://sicip.co.rs/ci/aktuelno/vesti/story/608/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0+%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B0+%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%99%D0%B0+%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0.html Завршени радови на Булевару краља Александра

Изузетан изазов за стручњаке Саобраћајног института ЦИП је био Пројекат реконструкције трамвајске двоколосечне пруге, трамвајске контактне мреже, коловоза, тротоара и инфраструктуре у Булевару краља Александра, од Вуковог споменика до Улице господара Вучића (Цветкова пијаца). Пројекат је обухватио радове на:

 • Реконструкцији трамвајске двоколосечне пруге, коловоза и тротоара
 • Реконструкцији канализационе мреже
 • Реконструкцији трамвајске контактне мреже
 • Саобраћајној опреми и сигнализацији
 • Осветљењу
 • Заштити и измештању постојећих електроенергетских објеката
 • Телекомуникационој инфраструктури
 • Заштити постојећег топловода и
 • Катодној заштити.

Укупна дужина реконструисане деонице износи 2,5 км, а радовима је захваћен попречни профил у пуној ширини, од зграде до зграде.

Пројектом је трамвајска баштица ширине 7,5 м, са двоколосечном пругом измештена у средишњи део Булевара.

Шест трамвајских стајалишта по смеру је уз колосеке обострано постављено између трамвајских колосека и саобраћајнице. Простор за паркирање аутомобила је предвиђен са обе стране Булевара. Пешачки коридори, лоцирани између саобраћајнице и зграда, односно паркинга и зграда, обрађени су декоративним двослојним бетонским плочама. У зони тротоара формиран је нови дрворед и нова канделаберска расвета.

Нова, централна расвета Булевара је постављена на стубовима контактне мреже који су лоцирани у средини саобраћајнице.

У оквиру пројекта реконструкције Булевара краља Александра урађена је и комплетна реконструкција инфраструктуре: електроенергетске мреже (10kV и 1kV), телекомуникационих инасталација, водоводне и канализационе мреже, светлосне сигналиазције, а изведени су и радови на новом адаптибилном управљању саобраћајем, као и нови семафори опремљени са звучном сигнализацијом за слабовиде и слепе.

Овако комплексан, мултидисциплинарни пројекат је захтевао пуно ангажовање пројектаната Саобраћајног института ЦИП, свих стручњака различитих профила, како на изради Главног пројекта реконструкције, тако и при вршењу стручног надзора на извођењу радова.

]]>
Wed, 1 Sep 2010 15:58:40 +0100 Вести http://sicip.co.rs/ci/aktuelno/vesti/story/608/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0+%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B0+%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%99%D0%B0+%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0
Завршен 5. и 6. колосек у железничкој станици Београд Центар http://sicip.co.rs/ci/aktuelno/vesti/story/604/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD+5.+%D0%B8+6.+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BA+%D1%83+%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE%D1%98+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8+%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4+%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80.html Реконструкција главних пролазних колосека у станици Београд Центар са привременом везом из правца Панчева

Према главном пројекту и уз стручни надзор Саобраћајног института ЦИП и ЈП "Железнице Србије", извођач Енергопројект високоградња са подизвођачима ЗГОП, МИНЕЛ КМ и Галеб ФСУ, завршио је радове на изградњи главних пролазних станичних колосека бр. 5 и 6 и привремене везе тих колосека са левим колосеком за Панчевачки мост који је годинама био затворен за саобраћај. У склопу тих радова завршени су и радови на опремању дела перона и потходника за приступ путника.

Након прибављања свих дозвола колосеци су пуштени у саобраћај.

Завршетком ових радова омогућене су све најнужније везе у циљу успостављања редовног двоколосечног саобраћаја приградске железнице, из система "Беовоз", на релацијама Батајница - Панчево, Батајница - Ресник и Ресник -Панчево.


Према ЦИП-овом пројекту први пут у Србији је примењена технологија изградње колосека на бетонској плочи употребом најмодернијег причврсног прибора типа PANDROL VANGUARD који треба да омогући потпуно апсорбовање буке и вибрација и заштити станичну и околне стамбене зграде.

Након завршених радова, стручни представници фирме PANDROL извршили су инспекцију и констатовали примену "high quality standard" приликом извођења радова и уградње причврсног прибора.

]]>
Fri, 23 Jul 2010 14:27:06 +0100 Вести http://sicip.co.rs/ci/aktuelno/vesti/story/604/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD+5.+%D0%B8+6.+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BA+%D1%83+%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE%D1%98+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8+%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4+%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80
Северна тангента са мостом Земун-Борча http://sicip.co.rs/ci/aktuelno/vesti/story/481/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0+%D1%81%D0%B0+%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC+%D0%97%D0%B5%D0%BC%D1%83%D0%BD-%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B0.html Идејни и Главни пројекат саобраћајнице Северна тангента у Београду, од саобраћајнице Т-6 до пута Београд -Панчево, дужине око 21,3 км са мостом Земун - Борча

Изградња Северне тангенте са мостом Земун-Борча представља нови модел реализације великих инфраструктурних и развојних пројеката у Србији и резултат је сарадње влада Републике Србије и Народне Републике Кине. Споразумом о економској и техничкој сарадњи у области инфраструктуре између двеју влада, који је потписан 20. августа 2009. године у Пекингу, утврђено је да је приоритет у наредном периоду имплементација пројекта изградње моста Земун - Борча са припадајућим саобраћајницама. Носилац пројекта ја Министарство за Национални инвестициони план, а Град Београд (Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда) главни партнер на реализацији.

Саобраћајни институт ЦИП д.о.о. и кинеска компанија CRBC (China Road and Bridge Corporation) су као партнери заједно ангажовани на изради Идејног и Главног пројекта саобраћајнице северна тангента са мостом Земун-Борча.

Инфраструктурни значај

 • Мост Земун-Борча са пратећим саобраћајницама представља регионалну везу између Београда и Јужног Баната, чиме се Коридор 10 стратешки повезује са Коридором 4 и Румунијом.

 • Боља саобраћајна веза за преко пола милиона житеља београдских општина Земуна, Палилуле и Новог Београда.

 • Мост Земун - Борча је део обилазнице око Београда и повезује Зрењанински и Панчевачки пут.

Економски ефекти

 • Краткорочни економски ефекат - 45% од укупне вредности инвестиције или 76.5 милиона евра представља директну корист за домаће грађевинске фирме и произвођаче грађевинског материјала које ће на пројекту бити ангажоване као подизвођачи.

 • Средњорочни и дугорочни економски ефекат - Стварају се услови за развој новог дела Београда и развој стамбених, привредних и других садржаја, као и потребне инфраструктуре

Еколошки значај

 • Преусмеравањем тешког теретног саобраћаја смањује се бука и емисија штетних гасова чиме се утиче на заштиту животне средине.

Техничке карактеристике

Почетак ове градске магистрале је на раскрсници саобраћајнице Т-6 и постојећег пута за Нови Сад. Пре моста преко Дунава, траса се укршта са Улицом Цара Душана раскрсницом у нивоу. На банатској страни саобраћајница се пружа поред насеља Борча и сече Зрењанински пут, а даље јужно све до пута Београд-Панчево. Магистрала ће имати четири саобраћајне траке и две зауставне траке са усвојеном рачунском брзином од Vr = 80 km/h.

Укупна дужина саобраћајнице износи око 21,3 км.

Од већих објеката на траси се, поред Моста преко Дунава, планира још осам мостова и 4 надвожњака од којих треба истаћи мостове преко Зрењанинског пута дужине око 210 м и преко железничке пруге Београд - Панчево и канала Коловита дужине око 610 м.

Мост преко Дунава је претходно напрегнута армирано бетонска конструкција, укупне дужине око 1500 м. Обезбеђен је габарит (висина и ширина) пловног пута Дунава, као међународне реке која припада Коридору 7. Предвиђене су две одвојене мостовске конструкције, ширина по 13,95 м, на заједничким стубовима. Главна конструкција је континуални носач, који премошћује реку Дунав са три распона, 95 м + 172 м + 95 м.

Саобраћајница ће бити опремљена одговарајућим системом саобраћајне сигнализације, затвореним системом одводњавања, осветљењем, као и комуналним инсталацијама које ће бити смештене у трупу саобраћајнице, пошто је на левој обали Дунава предвиђена изградња пословно-стамбених објеката.

Одвођење атмосферске воде са коловоза и тротоара предвиђено је затвореним системом одводњавања и пречишћавањем воде пре пуштања у природне токове.

Предвиђено је да се на траси пута изврши реконструкција и измештање постојећих електричних инсталација, инсталација водовода и канализације.

Статус пројекта

Саобраћајни институт ЦИП д.о.о. и кинеска компанија CRBC (China Road and Bridge Corporation) су завршили и предали Идејни пројекат саобраћајнице Северна тангента са мостом Земун-Борча Дирекцији за грађевинско земљиште и изградњу Београда. Сви радови су изведени према урађеној пројектној документацији.

]]>
Wed, 16 Jun 2010 12:24:57 +0100 Вести http://sicip.co.rs/ci/aktuelno/vesti/story/481/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0+%D1%81%D0%B0+%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC+%D0%97%D0%B5%D0%BC%D1%83%D0%BD-%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B0
Рафинерија по светским стандардима http://sicip.co.rs/ci/aktuelno/vesti/story/479/%D0%A0%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0+%D0%BF%D0%BE+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B0.html У Саобраћајном институту ЦИП је у току израда пројеката за изградњу рагинерије нафте у Смедереву. Инвестиција око 250 милиона долара.

За Инвеститора Comico oil d.o.o., у току је израда Главних пројеката рафинерије за прераду сирове нафте на територији града Смедерева. Планирана количина сирове нафте која ће се дневно прерађивати у рафинерији, износи 100.000 барела односно 15.800m3. Излазни производи рафинерије ће бити најквалитетнија горива европског стандарда и то бензин, дизел са малим садржајем сумпора, керозин, мазут, лож уље, асфалт и течни нафтни гас. Планира се пројектовање надземних резервоара за сирову нафту и готове производе. Рафинерија ће бити најсавременијег типа и задовољаваће строге европске стандарде у погледу животне средине.

Пројектом ће бити обезбеђена рецилкулација воде у систему, тако да ће испуштање бити сведено на минимум, уз континулано пречишчавање. Предвиђа се постављање мониторинг станица за праћење квалитета ваздуха. Сва испарења која ће се јављати у току рада рафинерије (претакање, прерада, складиштење) биће сакупљена и после прераде испуштена у околину. Најсавременијим претакалиштем на Дунаву вршиће се снабдевање сировом нафтом. Одвоз готових производа је ауто и вагон цистернама. Снабдевање електричном енергијом биће из сопствених извора рафинерије.

]]>
Wed, 16 Jun 2010 12:17:19 +0100 Вести http://sicip.co.rs/ci/aktuelno/vesti/story/479/%D0%A0%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0+%D0%BF%D0%BE+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B0
Национална Кућа фудбала у Старој Пазови http://sicip.co.rs/ci/aktuelno/vesti/story/477/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0+%D0%9A%D1%83%D1%9B%D0%B0+%D1%84%D1%83%D0%B4%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0+%D1%83+%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%98+%D0%9F%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8.html У Старој Пазови се тренутно изводе радови по главном пројекту и уз стручни надзор Саобраћајног института ЦИП за изградњу Националне Куће фудбала

Комплекс преко 10.000 м2 корисне површине и 6 фудбалских терена сарджи и тренутно се ради на изградњи спортске дворане са техничким блоком, спорт сервиса, офис, централног и смештајног блока. Завршени су сви армирано-бетонски радови на свим објектима,као и радови на изради преградних зидова. У току су радови на формирању кровова и постављању кровног покривача. На објекту спортске дворане приводе се крају радови на формирању челичних решеткастих носача. У току су и радови на извођењу инсталација око и кроз објекат. Радови који се односе на прву фазу (терене) завршени су у проценту 95%. Очекују се да груби грађевински радови буду окончани до 15.07.2010, након чега ће се постављати врата и прозори и израда фасаде. Са овим радовима паралелно ће тећи сви инсталатерски и завршни занатски радови. Завршетак свих радова, уз адекватне временске услове се очекује крајем 2010. године.

]]>
Fri, 11 Jun 2010 12:12:10 +0100 Вести http://sicip.co.rs/ci/aktuelno/vesti/story/477/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0+%D0%9A%D1%83%D1%9B%D0%B0+%D1%84%D1%83%D0%B4%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0+%D1%83+%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%98+%D0%9F%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8
Реконструкција Булевара краља Александра у Београду http://sicip.co.rs/ci/aktuelno/vesti/story/473/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0+%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B0+%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%99%D0%B0+%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0+%D1%83+%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83.html Град Београд финансира по главним пројектима и уз стручни надзор Саобраћајног института ЦИП реконструкцију Булевара краља Александра, трамвајске пруге, контактне мреже и техничке инфраструктуре на потезу од Вуковог споменика до Цветкове пијаце.

Завршетак радова очекује се до септембра 2010. године.

]]>
Wed, 9 Jun 2010 11:43:31 +0100 Вести http://sicip.co.rs/ci/aktuelno/vesti/story/473/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0+%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B0+%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%99%D0%B0+%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0+%D1%83+%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83